آموزش

راه های پيشگيری از زخم فشاری

زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده…
راه های پيشگيري از زخم فشاري
راه های پيشگيري از زخم فشاري

راه های پيشگيری از زخم فشاری

question_answerبدون دیدگاه
زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم…
راه های پيشگيري از زخم فشاري

راه های پيشگيری از زخم فشاری

زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم…

راه های پيشگيری از زخم فشاری

زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم…
راه های پيشگيري از زخم فشاري

اهمیت و اصول بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی

آموزش
question_answer0
عفونت هاي ناشی از ارائه مراقبت هاي بهداشتی درمانی که یکی از شایعترین علل مرگ و میـر و افزایش معلولیت در بیماران بستري در بیمارستانها محسـوب مـی گـردد در کشـورهاي در حـال توسعه و پیشرفته در سراسر جهان اتفاق می افتد . بررسی انجام شده سازمان بهداشـت جهـانی در 55…

راه های پيشگيری از زخم فشاری

آموزش
question_answer0
راه های پيشگيري از زخم فشاري
زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم ترين اثر بي حرکتي بر روي پوست با ايجاد زخم فشاري مطرح مي شود.در واقع هنگامي که بافت هاي نرم…

اهمیت و اصول بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی

عفونت هاي ناشی از ارائه مراقبت هاي بهداشتی درمانی که یکی از شایعترین علل مرگ و میـر و افزایش معلولیت در بیماران بستري در بیمارستانها محسـوب مـی گـردد در کشـورهاي در حـال توسعه و پیشرفته در سراسر جهان اتفاق می افتد .

بررسی انجام شده سازمان بهداشـت جهـانی در 55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از جمله کشور هاي منطقه مدیترانه شرقی ، مؤید شیوع عفونت هاي ناشی از ارائه مراقبـت هـاي بهداشـتی درمـانی در بخـش بسـتري بیمارسـتانی بـا میانگین نرخ %8/7 بوده است. مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی در هـر لحظـه در جهـان 1400000 نفـر از عـوارض ناشـی از عفونت هاي بیمارستانی رنج می کشند .در کشور هاي در حال توسعه میزان عفونـت هـاي قابـل پیشگیري ناشی از ارائه مراقبت هاي بهداشتی درمانی تا حد %40 و بیشتر بـر آورد شـده اسـت. این، درحالیست که هنوز هم رعایت بهداشت دست که روشی بسـیار سـاده مـی باشـد بعنـوان اساسی ترین مـوازین و یکـی از اولیـه تـرین تمهیـدات در کـاهش عفونـت هـاي بیمارسـتانی و گسترش مقاومت ضد میکروبی و افزایش ایمنی بیماران محسوب می شود .

 موارد شستن دست با آب و صابون

بر اساس سیستم طبقـه بنـدي مرکـز پیشـگیري و کنتـرل بیماریهـا (CDC( و کمیتـه مشـورتی 2 3 اقدامات کنترل عفونت بهداشتی درمانی (HICPAC( و بـا اسـتناد بـه برخـی مطالعـات تجربـی ،

بالینی یا اپیدمیولوژیک و دلایل تئوریک قوي ، شسـتن دسـت بـا آب و صـابون در مـوارد ذیـل بصورت اکید توصیه می شود :

 1. -1 دستها بصورت آشکارا کثیف 4 باشند . ( کثیفی مشهود دستها با توجه به معیار هاي فرهنگی ،قومی ، عوامل محیطی و اعتقادات مذهبی در هر کشوري از دنیا توجیه می شود .)
 2. دستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی نظیر خون و یا سایر مایعات بدن باشد.
 3. دستها در معرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم هاي بالقوه تولید کننده اسـپور 5 باشند از جمله در موارد طغیانهاي کلستریدیوم دیفیسیل شستن دسـت بـا آب و صـابون روش ارجح دررعایت بهداشت دست محسوب می شود .
 4. براساس اجماع نظر کارشناسان ، مطالعات بالینی و یا اپیدمیولوژیک پیشنهادي و یا دلایـل تئوریک ، شستن دست با آب و صابون بعد از استفاده از توالت توصیه شده است.

با استناد به مطالعات تجربی ، بالینی ، یا اپیدمیولوژیک داراي طراحی مناسب بصورت اکیـد توصیه شده است که در سایر موقعیت هاي ارائه خدمات بـالینی بـه شـرح ذیـل کـه دسـتها بصورت آشکارا کثیف نمی باشند ترجیحاً با استفاده از محلول هـاي ضـد عفـونی بـا بنیـان 6 الکلی و بکـارگیري روش rub Hand رعایـت بهداشـت دسـتها را نمائیـد ، توجـه نمائیـد در صورتی که محلول هاي ضد عفونی با بنیان الکلی جهت rub Hand در دسترس نیست دستها را با آب و صابون بشوئید .

 • قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران .
 • بعد از در آوردن دستکش استریل و یا غیر استریل از دست خود .
 • قبل از دست زدن به یا هر گونه جابجایی وسیله مورد استفاده در ارائه مداخلات درمـانی تهاجمی براي بیمار . (صرفنظر از اینکه دستکش پوشیده اید یا خیر .
 • بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن ، غشاء مخاطی ، پوست آسیب دیده و یا پانسمان زخم در بیماران
 • در صورتی که در حین مراقبت و یا انجام اقدامات درمانی ، دسـت شـما بعـد از تمـاس بـا ناحیه و یا موضع آلوده بدن بیمار با نواحی تمیز بدن او تماس خواهد یافت
 • بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار . (مشتمل بر تجهیزات پزشکی ) r با توجه به برخی مطالعات تجربی ، بالینی و اپیدمیولوژیک و دلایل قـوي تئوریـک ، رعایـت بهداشت دست ( شستن دست با آب و صابون ساده و یا صابون ضد میکروبی و یا استفاده از محلولهـاي ضد عفونی دست با بنیان الکلی جهت rub Hand ( قبل از آماده نمودن ، جابجایی و یا دادن غـذا بـه بیماران و یا هر گونه جابجایی و یا آماده سازي دارو هاي بیمـاران بصـورت اکیـد توصـیه شده است.

بصورت همزمان از محلولهاي ضد عفونی دست بـا بنیـان الکلـی جهـت rub Hand و صـابون براي رعایت بهداشت دست استفاده نکنید .

برای مطالعه کامل این مقاله، لطفا فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید.

downloads-icon دانلود فایل PDF مقاله بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی

question_answerبدون دیدگاه

راه های پيشگيری از زخم فشاری

زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم ترين اثر بي حرکتي بر روي پوست با ايجاد زخم فشاري مطرح مي شود.در واقع هنگامي که بافت هاي نرم بدن انسان در  ميان دو اليه حمايت کننده خارجي )بستر يا صندلي( و اليه داخلي )اسكلت( مدت طوالني فشرده شود، زخم فشاري ايجاد مي شود. حداقل زمان ايجاد زخم فشاري در مددجويان مختلف از نيم تا دو ساعت متغير است .

زخم های فشاری بر اساس عمق بافت صدمه ديده به دو دسته تقسيم مي شوند :

 1. زخم هاي فشاري عمقي که از بافت زير جلدي برجستگي هاي استخواني شروع شده و سپس به سمت اليه هاي فوقاني پوست
  گسترش مي يابند با عاليم ايجاد توده اي سفت در زير پوست و تغيير رنگ پوست به صورت بنفش رنگ مشخص مي شود.
 2. زخم هاي فشاري سطحي که از پوست شروع شده و در صورت عدم درمان به بافت هاي زيرين گسترش مي يابند.

زخم های فشاری سطحی به چهار درجه به شرح ذيل تقسيم مي شوند :

 1. .1 زخم هاي فشاری درجه يك:
  پرخوني پوست ،پوست با اعمال فشار سفيد نمي شود،. احتقان و تورم موضعي پوست، افزايش درجه حرارت موضعي و درد عاليم و نشانه هاي زخم هاي فشاري درجه يك است.
 2. زخم فشاری درجه دو:
  زخم فشاري درجه 2 با تظاهر تاول، خراشيدگي و يا کراتر، نكروز، ترومبوزيس، ادم و ارتشاح سلولي اپيدرم و تورم و قرمزي لبه هاي زخم مشخص مي شود.
 3. زخم فشاری درجه سه:
  فقدان کامل پوست و صدمه و نكروز زيرجلدي و ايجاد حفره اي عميق در موضع مبتال از شاخص ترين عاليم و نشانه هاي زحم فشاري درجه 3 است.
 4. زخم فشاری درجه چهار:
  عاليم و نشانه هاي زحم فشاري درجه 4 عبارت است ازفقدان کامل پوست ، تخريب وسيع پوستي ، نكروز بافتي درگيري عضالت، استخوان ها و ساختارهاي حمايتي نظير تاندون و يا کپسول مفاصل و سفتي، سختي و نكروز لبه هاي زخم .

بروز زخم هاي فشاری موجب از بين رفتن اولين خط دفاعي بدن، احتمال ابتالء به عفونت عدم تعادل الكتروليتي)دفع پروتئين و مايعات غني از الكتروليت از بدن( ، درد شديد، افسردگي، تعادل منفي نيتروژن، سپتي سمي ، استئوميليت، آميلوئيدوز و مرگ مي شود.

برای مطالعه کامل این مقاله و راه های پیشگیری از زخم هاي فشاری لطفا فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید.

downloads-icon دانلود فایل PDF مقالهراه های پيشگيري از زخم فشاري

question_answerبدون دیدگاه
راه های پيشگيري از زخم فشاري

راه های پيشگيری از زخم فشاری

question_answer0
زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از…
بیمارستان حضرت فاطمه
دياليز
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه های تخصصی
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه های فوق تخصصی
بیمارستان حضرت فاطمه
واحد ارتقاء سلامت
بیمارستان حضرت فاطمه
پاراکلینیک ها
بیمارستان حضرت فاطمه
کلینیک ها
بیمارستان حضرت فاطمه
بخش بستری
بیمارستان حضرت فاطمه
اودیومتری و شنوایی سنجی
بیمارستان حضرت فاطمه
اکو کاردیوگرافی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست