درمانگاه زنان و زایمان و مامایی

خدمات قابل ارائه در کلینیک تخصصی زنان و زایمان
ویزیت پزشک متخصص، ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، تست پاپ اسمیر، ﻣﺸﺎوره های ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری، اﺧﺘﻼﻻت ﻃﺒﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺣﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﻣﻮﻗﻊ زاﻳﻤﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن، اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل، ﻋﻮارض پروﺳﻴﺠﺮﻫﺎی ﺟﺮاﺣﻲ ژﻳﻨﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ، ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ و ﻏﺪد درون رﻳﺰ، ﻧﺎزاﻳﻲ، اداره (management) دوران ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ (climacteric)، ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ژﻳﻨﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎ.

نحوه تعیین وقت
برای تعیین وقت همه روزه و در 24 ساعت شبانه روز می‌توانید از طریق شماره تلفن 00-424-424-086 داخلی 190،191،0 اقدام نمایید و یا بصورت حضوری به واحد پذیرش بیمارستان مراجعه کنید.

بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه گوش و حلق و بینی
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
فهرست