اورژانس

ریاست بخش: خانم دکتر واردي

سرپرستار: جناب آقاي سجودي

بخش اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه(س) در طبقه همکف قرار داشته و از فروردین 1391 فعالیت خود را آغاز کرده است و به صورت شبانه روزی آماده سرویس دهی به بیماران اورژانسی و سرپایی است.

بخش اورژانس بیمارستان دارای چهار واحد زیر است.
1. تریاژ (طبقه بندی بیماران با توجه به فعالیت آنان و تشخیص درجه اورژانسی بودن بیمار)
2. مراجعین سرپایی و بستری اورژانس
3. اتاق عمل سرپایی
4. اتاق CPR
در این بخش پزشک عمومی به صورت شبانه روزی مقیم بوده و ویزیت بیماران در اسرع وقت صورت می‌پذیرد و در صورت نیاز به اخذ مشاوره، به صورت تلفنی با متخصصین آنکال هماهنگ می‌گردد.

بخش اورژانس

مراجعه کنندگان سرپایی پس از ترياژ توسط پرستاران خبره،توسط پزشک اورژانس ويزيت می‌شوند و در صورت نیاز به بستری مشاوره پزشک متخصص گذاشته می‌شود و سپس بیمار به بخش مورد نظر راهنمایی می‌گردد.

این بخش دارای 6 تخت بزرگسال و 1 تخت اطفال و یک اتاق ایزوله و همچنین اتاق عمل سرپایی (اتاق تروما) است.

خدمات ارائه شده:

گرفتن نوار قلب (ECG)– تزریقات – پانسمان– بخیه– گچ گیری– ویزیت سرپایی– سونداژ– جراحی سرپایی و …

تلفن: 00 424 424-086 (داخلی 136)

بیمارستان حضرت فاطمه
فیزیوتراپی
بیمارستان حضرت فاطمه
تصویربرداری
فهرست