آموزش

راه های پيشگيری از زخم فشاری

زخم فشاری یا زخم بستر جراحت موضعي پوست يا بافت زيرين بر روي زائده استخواني در نتيجه فشاريا ترکيبي از فشار و نيروهاي خردکننده مي باشد. به عبارت ديگر مهم…
راه های پيشگيري از زخم فشاري
فهرست