ایام هفتهارتوپديمتخصص بيهوشي/فلوشيپ دردقلب و عروقداخليزنان و زايمانجراحي عمومينرولوژينوار عصب و عضلهنروسرجريگوارشارولوژياطفال
شنبهآقاي دکتر توکليان***خانم دکتر شريف نيا***خانم دکتر نگارشآقاي دکتر وکيليان***آقاي دکتر قيصري***آقاي دکتر نعمتي***آقاي دکتر متولي زاده
یکشنبهآقاي دکتر توکليان***خانم دکتر کياخانم دکتر ميلاني***آقاي دکتر وکيليان***آقاي دکتر چراغيآقاي دکتر شمساآقاي دکتر نعمتي***آقاي دکتر متولي زاده
دوشنبهآقاي دکتر توکليان***خانم دکتر درخشانخانم دکتر نگارشآقاي دکتر وکيليان***آقاي دکتر چراغيآقاي دکتر شمساآقاي دکتر نعمتي***آقاي دکتر متولي زاده
سه شنبهآقاي دکتر توکليان***خانم دکتر شريف نيا******آقاي دکتر احمدپورآقاي دکتر خوشروآقاي دکتر قيصري******آقاي دکتر کاشفيآقاي دکتر متولي زاده
چهارشنبهآقاي دکتر توکليانخانم دكتر شعباني******خانم دکتر رستگارآقاي دکتر وکيليان***آقاي دکتر قيصريآقاي دکتر اصلاني***آقاي دکتر ابراهيميآقاي دکتر متولي زاده
پنج شنبهآقاي دکتر توکليان******خانم دکتر ذبيحي*********آقاي دکتر قيصريآقاي دکتر اصلاني******آقاي دکتر متولي زاده
جمعه************************************

 

جهت گرفتن نوبت همه روزه و در 24 ساعت شبانه روز می‌توانید از طريق سايت اقدام نمائيد و يا از طريق شماره 14 424 424 الي 17 تماس حاصل فرمائید.
پزشکانی که ساعت حضورشان مشخص نشده است طی تماس تلفنی از بیمارستان به بیمار اعلام می‌شود.

فهرست